Generalforsamling 2013

Beretning for bestyrelsens arbejde i perioden 25-08-2012 til 24-08-13

Beretning for bestyrelsens arbejde i perioden 25-08-2012 til 24-08-13
Broen
I år er næsten alle brædder udskiftet på broen, vi var en del som deltog i arbejdet, vi havde i forbindelse med med dagen inviteret til en bro fest med gril, mm. Men pga. ingen tilslutning aflyste vi den del af dagen.
En tak til de grundejere som kom på dagen og skiftede brædder.
Kontingent.
Det har mildest talt været et noget af en udfordring vores kassere har været ude for i forbindelse med vores kontingent opkrævning, nogle grundejere havde simpelthen glemt at betale, nogle havde skiftet mail ardresse så de ikke havde fået opkrævningen, når alt det er sagt så har alle betalt nu. Bestyrelsen har derfor besluttet, at foreningen overgår til betalingsservice.
På sidste generalforsamling orienterede vi om en aftale med grundejerne på den øverste del af Syrenvej om et fast årligt bidrag til vejvedligeholdelse, det har vist sig ikke at holde, den aftale vi trode vi havde, har vist sig ikke at holde. Vi har sendt opkrævninger til alle grundejerne, nogle har betalt og andre har vi ikke hørt fra, to har solgt deres ejendomme, men aftalen er ikke videreført til de nye ejere, osv. Vi arbejder på en løsning.
Byggesager.
Orientering.
Hvis I vil udvide eller opstille carporte, brændeskure, mm. på jeres grund skal I orienter bestyrelsen Inden I begynder. iflg. vores vedtægter som omhandler foreningens påtaleret.
Det skal ske uanset om i har en godkendelse fra kommunen.
Er der tale om et større byggeri eks: et nyt hus, hvor der kræves en del arbejdskørsel på foreningens veje kræver vi et depositum på 5000,00 kr. til genetablering af veje hvis det er nødvendigt, hvis ikke, refunderes pengene når byggeriet er færdigt.
Kloakering.
Vi er blevet orienteret om at kloakering er udsat til 2015.
På forespørgsel fra en grundejer har vi fået følgende svar fra Odsherred forsyning-

”Gl. Kongevej, 4550 Vig skal ifølge gældende spildevandsplan kloakeres i 2014.
Vi er dog blevet forsinket 1 år på grund af revurdering af kloakeringsmetoderne for de fremtidige projekter.
Dertil kommer at Odsherred Kommune har besluttet at stoppe sommerhuskloakeringerne midlertidigt, idet de venter en afklaring i en sag mellem kommunen og staten om vejbidrag.

Det betyder, at ejendommene på Gl. Kongevej tidligst kan forvente at blive kloakeret i 2015.
Ved godt det er et temmelig uklart svar, men det er det bedste vi kan give på nuværende tidspunkt.

Det er 6 måneders tilslutningsfrist, når kloakstikket er lagt ind til grunden og hovedkloaksystemet er færdigt.

Venlig hilsen.

Karen Bøgelund
Ingeniør

Da svaret er givet til en grundejer på Gl. Kongevej formoder vi at det også er gældende for området som helhed.

Bestyrelsen.
John Henneberg har efter eget ønske besluttet, at udtræde af bestyrelsen efter mange års arbejde i bestyrelsen. En stor tak til John for hans indsats. John er på valg denne gang, men har valgt ikke at genopstille, derfor er der en ledig plads i vores bestyrelse, vi vil opfordre alle til at overveje bestyrelsesarbejde i vores grundejerforening.

Ved formand
Hans-Henrik Froulund